152

1. Прыгадайце імя першага вядомага летапiсца ва ўсходнеславянскiх землях.

Першым вядомым летапісцам быў Францыск Скарына.

2. Пра якія часы расказваецца ў творы?

Час існавання князя Рагвалода прыходзіцца на 940 – 970 гады. Гэта полацкі князь, бацька Рагнеды. Менавіта ён з’яўляецца пачынальнікам усяга рода полацкіх князёў.

3. Што вы ведаеце пра крывічоў? Дзе яны жылі?

Крывічы – гэта плямёны, якія жылі ў вярхах Волгі, Дзвіны, Дняпра. Яны занялі гэтыя тэрыторыі падчас вялікага перасялення. Гэтыя супольнасці людзей насялялі вярхі рэк у 8-12 стагоддзях. Менавіта яны разам з дрыгавічамі з’яўляюцца продкамі беларускага народа.

4. Хто такі Рагвалод? Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Анатоля Кры венкі «Рагвалод». Якім паказаны князь? Раскажы це пра сваё ўражанне ад гэтага партрэта.

Рагвалод – гэта полацкі князь, бацька Рагнеды. На партрэце ён паўстае ўжо не вельмі маладым, але статным чалавекам з сівымі валасамі і барадой. Здаецца, што гэта вельмі мудры князь, які займае вялікую пасаду.

5. Якія дзівосы зберагаліся ў Скрыпторыі?

У Скрыпторыі захавалася многа дзівос, напрыклад, кнігі крывічоў, напісаныя яшчэ на пергаменце. Таксама Рагвалод пабачыў там вялізную кнігу пад назвай “Праўда”. Гэта галоўная кніга роду, у якой прапісаны свод законаў і пакаранняў за іх парушэнне. Таксама давялося ўбачыць князю пераклады мудрасцей дрэўніх грэкаў, егіпцян, і іншых народаў.

6. Як называлася галоўная кніга роду? Чым яна была адметная?

Называлася кніга “Праўда”. У ёй быў прапісаны свод законаў, а таксама пакаранні, якія панеслі парушальнікі гэтых законаў у розныя часы.

7. Патлумачце значэнне выразу спасцігаць кніж - ную мудрасць.

Сэнс гэтага выказывання ў тым, што праз кнігі атрымліваюць веды. Людзі, якія чытаюць многа кніг, становяцца мудрымі, многа ведаюць, могуць знайсці мноства адказаў на розныя пытанні.

8. Падзяліце твор на сэнсава закончаныя часткі, падбярыце да іх загалоўкі.

– паход у Скрыпторый;
– зацікаўленасць Святазара;
– гісторыя рода.

9. Перакажыце легенду пра паходжанне роду князя. Што ў ёй падалося вам незвычайным?

Сваіх продкаў Рагвалод назваў дзяцьмі нябёс, якіх абралі Багі. Ён паведаміў, што яны спусціліся з нябёс. Прашчуры былі вельмі высокімі людзьмі. Мужчыны ўмелі лятаць па небе, нібы птушкі, яны ўмелі апрацоўваць жалеза. Гэтыя людзі, калі зышлі з нябёс, прынеслі з сабой усё тое, што ўмеюць людзі і чым яны карыстаюцца – збожжа, авёс, розныя расліны. 
Незвычайным здалос тое, што людзі зышлі з нябёс, тое, што мужчыны ўмелі лятаць, як птушкі.

10. Разгадайце рэбус.

Рагвалод.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_6, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!