Упр. 1. Прачытайце тэкст. Пра што гаворыцца ў кожнай частцы? Назавіце сказы, якія перадаюць тэму, асноўную думку.

Мова — найважнейшы сродак зносін. Дзякуючы мове людзі абменьваюцца думкамі, перадаюць інфармацыю, засвойваюць вопыт і веды мінулых пакаленняў.

Кожны народ як найвялікшы скарб шануе родную мову. Пакуль жыве мова, жыве сам народ, яго культура. Дзеці разумеюць бацькоў, захоўваюць звычаі продкаў, перадаюць іх сваім нашчадкам.

Мова звязвае чалавека з роднай зямлёй, з усім тым, што складае духоўны і матэрыяльны набытак народа. Якуб Колас пісаў, што «роднае слова — гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет». I калі чалавек змалку адлучаны ад роднай мовы, ён вельмі многа губляе ў сваім разумовым і духоўным развіцці.

Тэма (тое, пра што гаворыцца ў тэксце): мова — найважнейшы сродак зносін.

Асноўная думка (тое галоўнае, што выказана тэкстам): дзякуючы мове людзі абменьваюцца думкамі, передаюць інфармацыю, засвойваюць вопыт і веды мінулых пакаленняў.